พระจิตเจ้าเสด็จลงมา
กิจการอัครสาวก 1,12-14


บรรดาอัครสาวกเดินทางกลับไปยังกรุงเยรูซาเล็ม ทุกคนร่วมอธิฐานภาวนา สม่ำเสมอเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพร้อมกับบรรดาสตรี รวมทั้งมารีอาพระมารดาของพระเยซูเจ้า

กิจการอัครสาวก 2,1-4

เมื่อวันเปนเตกอสเตมาถึง ทุกคนมาชุมนุมในสถานที่เดียวกัน ทันใดนั้นมีเสียงจากฟ้า เหมือนเสียงลมพัดแรงกล้า เขาเห็นเปลวไปลักษณะเหมือนลิ้นแยกไปอยู่ศรีษะของเขาแต่ละคนทุกคนได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยม และเริ่มพูดภาษาอื่น ๆ ตามที่พระจิตเจ้าประทานให้พูด

การปกมือเพื่อประทานพระจิตเจ้า

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ข้อ 1573 พิธีสำคัญของศีลบรรพชาประกอบด้วยการปกมือ จากฝ่ายของพระสังฆราชบนศรีษะของผู้รับศีลฯ เช่นเดียวกับการภาวนาเพื่อการบรรพชาโดยเฉพาะ ซึ่งขอพระเจ้าให้ส่งพระจิตเจ้าและพระพรต่างๆ ของพระองค์ที่เหมาะสมกับศาสนบริกร ซึ่งผุ้สมัครกำลังจะได้รับในศีลบรรพชานี้ ข้อ 1299 ตั้งแต่สมัยอัครสาวก การปกมือนี้ เป็นเครื่องหมายประทานพระพรแห่งพระจิตเจ้า และการปกมือยังเป็นจารีตที่จำเป็น สำหรับศึลกำลังของคริสตชนอีกด้วย