พระเยซูเจ้าทรงถูกตรึงกางเขน
ยอห์น 19,17-30


พระองค์ทรงแบกกางเขน ไปยังที่ซึ่งเรียกว่า กลโกธา ณ ที่นั้นเขาตรึงพระองค์ไว้ที่กางเขนกับคนอีกสองคนผู้ที่ยืนข้างกางเขนของพระเยซูเจ้านั้นมีมารดาของพระองค์ พระองค์จึงตรัสกับมารดาของพระองค์ว่า "หญิงเอ๋ยนี่แนะ บุตรของท่าน"แล้วตรัสกับสาวกคนนั้นว่า "นี่แนะ แม่ของเจ้า"

ยอห์น 3,14-15

โมเสสได้ยกงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารฉันใดบุตรมนุษย์จะต้องถูกยกขึ้นฉันนั้น เพื่อทุกคนที่วางใจในพระองค์ จะได้ชีวิตนิรันดร

โมเสสยกงูขึ้นในถิ่นทุรกันดาร
กันดารวิถี 21,4-9

ประชาชนท้อถอย เพราะเหตุหนทางและประชาชนก็บ่นว่ากพระเจ้าและว่า โมเสสว่า "ทำไมพาเราออกจากอียิปต์มาตายในถิ่นทุรกันดาร เพราะไม่มีอาหารและไม่มีน้ำ เราเบื่ออาหารอันไร้ค่านี้" และพระเจ้าก็ทรงให้งูแมวเซามาในหมู่ประชาชน งูก็กัดประชาชนและคนอิสราแอลตายมาก และประชาชนมาหาโมเสส ดังนั้น โมเสสจึงอธิษฐานเพื่อประชาชน และพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า "จงทำงูแมวเซาตัวหนึ่งติดไว้ที่เสาทุกคนที่ถูกงูกัด เมือเขามองดู เขาจะยังมีชีวิตอยู่ได้"