พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขนเพื่อมอบพระองค์เป็นบูชาแด่พระบิดา
ลูกา 23,26-28


เมื่อเขาพาพระองค์ออกไป เขาเกณฑ์ ซีโมนชาวไซรีนที่มาจากบ้านนอก แล้วเอากางเขนวางบนเขาให้แบกตามพระเยซูเจ้าไป มีคนเป็นอันมากตามพระองค์ไป ทั้งพวกผู้หญิงที่พิลาปและคร่ำครวญเพราะพระองค์ พระเยซูเจ้าจึงหันพระพักตร์มาทางเขาตรัสว่า "ธิดาเยรูซาเล็มเอ๋ย อย่าร้องไห้สงสารเราเลย แต่จงร้องไห้สงสารตนเอง และสงสารลูกทั้งหลายของตนเถิด"

อิสอัคแบกฟืนเพื่อมอบตนเองเป็นบูชาแด่พระเจ้า
ปฐมกาล 22,1-8


ต่อมา พระเจ้าทรงลองใจอับราฮัม และตรัสกับท่านว่า "จงพาบุตรของเจ้า คือ อิสอัค บุตรคนเดียวของเจ้า ผู้ที่เจ้ารักไปยังแคว้นโมริยาห์ และถวายเขาที่นั่นเป็นเครื่องบูชา" อับราฮัมจึงลูกขึ้นแต่เช้ามืด ตัดฟืนสำหรับเครื่องบูชาเดินทางไปยังที่ซึ่งพระเจ้าทรงบอกแก่ท่าน พอถึงวันที่สาม อับราฮัมเงยหน้าขึ้น และเห็นที่นั่นแต่ไกล อับราฮัมเอาฟืนสำหรับเครื่องเผาบูชา ใส่บ่าอิสอัคบุตรชาย ถือไฟและมีด แล้วพ่อลูกไปด้วยกัน