พระเยซูเจ้าทรงถูกสบประมาท เยาะเย้ย

มัทธิว 27,27-31 (เทียบ มาระโก 15,16-20; ยอห์น 19,23)
พวกทหารของเจ้าเมือง จึงพาพระเยซูเจ้าไปไว้ในศาลาปรีโทเรียม แล้วก็รวมทหารทั้งกองไว้ข้างหน้าพระองค์ และเปลื้องฉลองพระองค์ออก เอาเสื้อสีแดงเข้มมาสวมพระองค์ เอาหนามสานเป็นมงกุฎ สวมพระเศียรพระองค์ แล้วเอาไม้อ้อให้ถือไว้ในพระหัตถ์เลื้องขวาของพระองค์ และได้คุกเข่าลงต่อพระพักตร์พระองค์ เยาะเย้ยว่า "กษัตริย์ของพวกยิวเจ้าข้า ขอทรงพระเจริญ" แล้วก็ถ่มน้ำลายรด แล้วเอาไม้อ้อนั้น ตีพระเศียรพระองค์