พระเยซูเจ้าทรงถูกเฆี่ยนตีและทรมาน
ยอห์น 18,38-40;19,1

เมื่อถามดังนั้นแล้ว ปีลาตก็ออกไปหาพวกยิวอีก และบอกเขาว่า "เราไม่เห็นว่าคนนั้นมีความผิด แต่พวกท่านมีธรรมเนียมให้เราปล่อยคนหนึ่งให้แก่ท่านในเทศกาลปัสกา ท่านจะให้เราปล่อยกษัตริย์ของพวกยิวให้แก่ท่านหรือ" คนทั้งหลายจึงร้องขึ้นอีกว่า "อย่าปล่อยคนนี้ แต่จงปล่อยบารับบัส" บารับบัสเป็นโจร ปีลาต จึงเอาพระเยซูเจ้าไปให้โบยตี

คาอินทำร้ายแลุะฆ่าอาแบลน้องชาย
ปฐมการ 4,1-8

ฝ่ายชายนั้นสมสู่กับเอวา และให้กำเนิดบุตร ชื่อ คาอิน...ต่อมา นางก็ให้กำเนิดน้องชายของเขา ชื่อ อาแบล อยู่มาวันหนึง่ คาอินนำพืชผบที่เกิดจากไร่นามาถวายพระเจ้า ส่วนอาแบลก็นำแกะหัวปีจากฝูงและไขมันของแกะมาถวาย พระเจ้าทรงพอพระทัยอาแบล และเครื่องบูชาของเขา แต่คาอินกับเครื่องบูชาของเขานั้น พระองค์ไม่พอพระทัย คาอินก็โกรธแค้นัก ฝ่ายคาอินก็พูดชวนอาแบลน้องชายของตนว่า "เราไปนากันเถอะ" เมื่อยู่ที่นาด้วยกัน คคาอินก็ดถมเข้าฆ่าอาแบลน้องชายของตนเสีย