พระเยซูเจ้าทรงเป็นทุกข์ในสวนเกทเสมนี
ลูกา 22,40-44

พระองค์ตรัสกับเขาทั้งหลายว่า "จงอธิษฐาน เพื่อไม่ให้เข้าในการทดลอง" แล้วพระองค์ดำเนินไปจากเขา ไกลประมาณขว้างหินตก คุกเข่าลง อธิษฐานว่า "พระบิดาเจ้าข้า ถ้าพระองค์พอพระทัย ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไป แต่อย่างไรก็ดี อย่าให้เป็นไปตามใจข้าพระองค์ แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์เถิด" ทูตสวรรค์องค์หนึ่งปรากฏมา ช่วยชูกำลังพระองค์ เมื่อพระองค์ทรงาเป็นทุกข์มากนัก พระเสโท(เหงื่อ) ของพระองค์ เป็นเหมือนโลหิต ไหลหยดลงถึงดินเป็นเม็ดใหญ่

นางฮาการ์เป็นทุกข์ในถิ่นกันดาร
ปฐมการ 21,15-21


เมื่อน้ำในถุงหนังนั้นหมดแล้ว นาง (ฮาการ์) ก็วางเด็กนั้น (อิชมาแอล)ไว้ใต้พุ่มไม้แห่งหนึ่ง แล้วนางก็ไปนั่งอยู่ห่างออกไป ประมาณเท่ากับระยะลูกธนูตก เพราะนางพูดว่า "อย่าให้ข้าพเจ้าเห็นความตายของลูกเลย" ขณะที่นางนั่งอยู่แต่ไกล เกนั้นก็ตะเบ็งเสียงร้องให้ ทูตของพระเจ้าจึงเรียกฮาการ์จากฟ้า กล่าวกับนางว่า "ฮาการ์ อย่ากลัวเลย เพราะว่าพระเจ้าทรงสดับเสียงของเด็กนั้นแล้ว ลุกขึ้น อุ้มเด็กนั้น เอามือจับเขาไว้ให้แน่น เพราะเราจะทำให้เขาเป็นชนชาติใหญ่ชาติหนึ่ง"