ศีลเจิมคนป่วย

ยากอบ 5.14-15
ท่านใดเจ็บป่วย จงเชิญบรรดาผู้อาวุโสของพระศาสนจักร ให้มาอธิษฐานภาวนาเพื่อผู้ป่วย เจิมน้ำมันผู้นั้น ในนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า คำอธิษฐานภาวนาด้วยความเชื่อ จะช่วยผู้ป่วยให้รอด...และถ้าเขาเคยทำบาป เขาก็จะไดรับการอภัย
คำสอนฯ ข้อ 1515
เมื่อสัตบุรุษเริ่มอยู่ในชั้นอันตราย จะตายเพราะเจ็บป่วยหรือเพราะวัยชรา ก็นับได้ว่าถึงเวลาสมควรจะรับศีลนี้แล้ว และหากปรากฏว่าอาการป่วยไข้หนักขึ้น ก็ยังรับได้อีก

นักบุญโอดีโล แห่งคลูนี (CLUNY)

ท่านเป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์ ของวิญญาณในไฟชำระ เพราะท่านเป็นผู้ริเริ่มธรรมเนียมการสวดภาวนาอุทิศแก่ผู้ล่วงลับ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน โดยสั่งให้ปฏิบัติในพระอารามแห่งคลูนีก่อนในปี 998  ต่อมาธรรมเนียมนี้ ได้แผ่ขยายไปในพระอารามต่างๆของคณะเบเนดิกติน  ที่สุดจึงขยายไปในหมู่คริสตชนทั่วไป รูปภาพอันเป็นสัญญลักษณ์ของท่าน คือรูปพระสงฆ์ถวายมิสซา และมีรูปไฟชำระอยู่ด้านข้าง โดยมีเทวดากำลังนำวิญญาณขึ้นสู่สวรรค์ วันฉลองของท่านคือวันที่ 11 พฤษภาคม