นักบุญบาร์โธโลมิว

อัครสาวก เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า นาธานาแอล เชื่อว่าทานเป็นมรณสักขี โดยถูกแล่หนังทั้งเป็ฯที่ Albanopolis จึงมี "มีดฟอกหนัง" หรือ "มีดแล่หนัง" เป็นสัญลักษณ์ของท่าน ท่านเป็นองค์อุปถัมภ์ของผู้ทำงานเครื่องหนัง วันฉลองคือ วันที่ 24 สิงหาคม

นักบุญยากอบ องค์เล็ก

อัครสาวก บุตรอัลเฟอัส ลูกพี่ลูกน้องของพระเยซูเจ้า เป็นพี่ชายของนักบุญธัดเดอัส เป็นสังฆราชองค์แรกของเยรูซาเล็ม เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการประชุมสังคายนาที่กรุงเยรูซาเล็ม เป็นผู้เขียน "จดหมายของนักบุญยากอบ" ในพันธสัญญาใหม่ ท่านเป็นมรณสักขีโดยถูกทุ่มหินและถูกตีด้วยตะบองทำจากต้นไม้ที่มีคมแหลม จึงมี "ตะบอง" หรือ "ต้นไม้ที่มีคมหนามแหลม" เป็นสัญลักษณ์ของท่าน ท่านเป็นองค์อุปถัมภ์ของเภสัชกร คนที่กำลังจะตายและช่างทำหมวก วันฉลองคือ วันที่ 3 พฤษภาคม