นักบุญมัทธิว

อัครสาวกผู้นิพนธ์พระวรสาร เดิมเป็นคนเก็บภาษี ก่อนที่พระเยซูเจ้าจะทรงเรียกให้เป็นอัครสาวก โดยปกติสัญลักษณ์ของท่านจะเป็นรูปเทวดากำลังดลใจ ให้ท่านเขียนพระวรสาร หรืออาจมีรูป "หนังสือ" เป็นสัญลักษณ์ แต่ไม่มีสิ่งใดบ่งบอกถึง "ขวาน" ว่าเกี่ยวข้องอย่างไรกับชีวิตของท่าน ท่านเป็นองค์อุปถัมภ์ของนายธนาคาร นักบัญชี เจ้าหน้าที่การเงิน คนเก็บภาษี และนายหน้าค้าหุ้น วันฉลองคือ วันที่ 21 กันยายน

นักบุญฟิลิป

อัครสาวก เป็นชาวเบธไซดา เป็นลูกศิษย์ของนักบุญยอห์น บัปติสตา ประกาศข่าวดีในกรีช และเอเซียไมเนอร์ เชื่อกันว่า ท่านถูกตรึงตายเป็นมาณสักขีบนกางเขนยาว จึงมี "กางเขนยาว" เป็นสัญลักษณ์ของท่าน ทานเป็นองค์อุปถัมภ์ของพ่อครัวทำขนมและของช่างทำหมวก วันฉลองคือ วันที่ 3 พฤษภาคม (วันเดียวกับนักบุญยากอบ องค์เล็ก)