นักบุญอันดรูว์

อัครสาวกน้องชายของนักบุญเปโตร เป็นมรณสักขีโดยการถูกตรึงกางเขนรูปกากบาท (x) ในประเทศกรีช จึงมี "กางเขนรูปกากบาท" เป็นสัญลัษณ์ของท่าน ท่านเป็นองค์อุปถัมภ์ของชาวประมง นักตกปลา นักร้อง และหญิงที่ยังไม่ได้แต่งงาน วันฉลองคือ วันที่ 30 พฤศจิกายน

นักบุญเปโตร

อัครสาวกพี่ชายอของนักบุญอันดูรว์ เป็นพระสันตะปาปาองค์แรก เป็นมรณสักขี โดยการถูกตรึงกางเขน เอาศรีษะลงดิน เพราะท่านอ้างว่า ท่านไม่สมควรที่จะตายแบบเดียวกับพระคริสตเจ้า "กุญแจ" เป็นสัญลักษณ์ของท่าน เพราะเมื่อพระเยซูเจ้าเปลี่ยนชื่อเดิมของท่านจากซีโมนให้เป็นเปโตร และตั้งพระศาสนจักร พระองค์ตรัสว่า"เรามอบกุญแจสวรรค์ให้แก่ท่าน "ท่านเป็นองค์อุปถัมภ์ของชาวประมง ช่างทำนาฬิกา ผู้สร้างเรือ ช่องทำรองเท้า และผู้สร้างสะพาน วันฉลองคือวันที่ 29 มิถุนายน