นาธันแจ้งแผนการของพระเป็นเจ้าแก่กษัตริย์ดาวิด
2ซามูแอล 7,12-16


พระวจนะของพระเจ้ามาถึงนาธันว่า จงไปบอกดาวิดผู้รับใช้ของเรา เมื่อวันของเจ้าครบแล้ว เราจะให้บุตรชายคนหนึ่งของเจ้าเกิดขึ้นสืบต่อจากเจ้า และเราจะสถาปนาอาณาจักรของเขา เราจะสถาปนาบัลลังก์แห่งราชอาณาจักรของเขาให้อยู่เป็นนิตย์ เราจะเป็นบิดาของเขา และเขาจะเป็นบุตรของเรา นาธันก็กราบทูลดาวิด ตามถ้อยคำเหล่านี้ทั้งสิ้น

เทวดาคาเบรียลแจ้งแผนการของพระเป็นเจ้าแก่พระนางมารีอา
ลูกา 1,26-33


เมื่อถึงเดือนที่หก พระเจ้าทรงใช้ฑูตสวรรค์การเบรียลให้มายังเมืองหนึ่งในแคว้นกาลิลีชื่อนาซาเร็ธ มาถึงหญิงพรหมจารีคนหนึ่งที่ได้หมั้นกันไว้กับชายคนหนึ่งที่ชื่อยอแซฟเป็นคนในเชื้อวงศ์ดาวิด หญิงพรหมจารีนั้นชื่อ มารีอา ฑูตสวรรค์กล่าวแก่เธอว่า มารีอาเอ๋ย อย่ากลัวเลย เพราะเธอเป็นที่เพระเจ้าทรงโปรดปราน ดูเถิด เธอจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชาย จงตั้งชื่อบุตรนั้นว่า เยซู บุตรนั้นจะเป็นใหญ่ และจะทรงเรียกว่า บุตรของพระเจ้าสูงสุด