นักบุญเปาโล

แม้ท่านไม่ใช่หนึ่งในสิบสองอัครสาวกที่ติดตามพระเยชูเจ้า แต่ท่านได้ชื่อว่า อัครสาวกของคนต่างศาสนาเพราะการประกาศศาสนาอย่างกว้างขวางของท่านจดหมายของท่านถึงกลุ่มคริสตชนต่างๆ ที่ท่านตั้งขึ้นกลายเป็นส่วนหนึ่งในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ ท่านเป็นมรณสักขี โดยถูกตัดศรีษะ " ดาบ" และ (หนังสือ) จึงเป็นสัญลักษณ์ของท่าน  ท่านเป็นองค์อุปถัมภ์ของนักเรียน นักหนังสือพิมพ์ นักข่าว และผู้ถูกงูกัด วันฉลองคือ 29 มิถุนายน วันเดียวกับนักบุญเปโตร เพราะท่านทั้งสองเป็นรากฐานสำคัญของพระศาสนจักร

นักบุญยอห์น

อัครสาวกน้องชายของนักบุญยากอบองค์ใหญ่ได้ชื่อว่าเป็นศิษย์ที่พระอาจารย์เจ้าทรงรัก เป้นผู้ยืนอยู่ใต้กางเขนของพระเยซูพร้อมกับพระมารดาเป็นผู้นิพนธ์พระวรสารฉบับที่ สี่และหนังสือวิวรณ์พระเยซูเจ้าเคยตรัสทำนายถึง ถ้วยกาลิกส์แห่งความโศกเศร้าที่ท่านจะต้องดื่ม"ถ้วยซึ่งมีรูปปีศาจอยู่ในถ้วย"จึงเป็นสัญลักษณ์ของท่าน ท่านเป็นองค์อุปถัมภ์ของนักเขียน นักเทววิทยา คนขายหนังสือและผู้จัดพิมพ์ วันฉลอง คือวันที่ 27 ธันวาคม