นักบุญยากอบ องค์ใหญ่

อัครสาวกพี่ชายของนักบุญยเอห์น อัครสาวก เป็นอัครสาวกองค์แรกที่เป็นมรณสักขี มีผุ้นิยมเดินทางไปแสวงบุญยังพระธาตุของท่านใน Compostela จนกลายเป็นความศรัทธาแพร่หลาย สัญลักษณ์ของนักเดินทางแสวงบุญจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของท่าน นั่นคือ "หมวกและไม้เท้า" ท่านยังเป็นองค์อุปถัมภ์ของนักเดินทางแสวงบุญอีกด้วย วันฉลองคือ วันที่ 25 กรกฎาคม

นักบุญโธมัส

อัครสาวกผุ้มีฉายาว่า "ฝาแฝด" และเป็นผู้มีความสงสัยในการกลับคืนชีพของพระคริสตเจ้า ทานประกาศขาวดีใน Parthia, Persia และอินเดีย เรื่องเล่าว่า ท่านสร้างราชวังให้กษัตริย์ Guduphara ในอินเดีย จึงมี "ไม้ฉาก" ของช่างก่อสร้างเป็นสัญญลักษณ์ของท่าน ท่านเป็นองค์อุปถัมภ์ของสถาปนิก คนงานก่อสร้าง นักสำรวจ และนักเทววิทยา วันฉลองคือวันที่ 3 กรกฏาคม