นักบุญซีโมน

อัครสาวก ประกาศข่าวดีในอียิปต์ และเมโสโปเตเมีย เป็นมรณสักขี โดยการถูกเลื่อยออกเป็นสองท่อน จึงมี "เลื่อย" เป็นสัญญลักษณ์ของท่าน ท่านเป็นองค์อุปถัมภ์ของช่างเลื่อยไม้ และช่างฟอกหนัง วันฉลองคือวันที่ 28 ตุลาคม

นักบุญยูดา ธัดเดอัส

น้องชายของนักบุญยากอบองค์เล็ก หลานของพระนางมารีอาและนักบุญยอแซฟ เล่ากันว่าท่านมีหน้าตาละม้ายกับพระเยซูเจ้า ประกาศข่าดีร่วมกับนักบุญซีโมนในซีเรีย ท่านถูกฆ่าตายด้วยหอกที่มีขวานติดอยู่ หอก หรือขวานจึงเป็นสัญลักษณ์ของท่าน ท่านเป็นองค์อุปถัมภ์ของโรงพยาบาลและผู้ทำงานในโรงพยาบาลอีกด้วย วันฉลองคือวันที่ 28 ตุลาคม