เยโฮยาดา ปุโรหิต แสดงโอรสของพระราชาต่อนายทัพนายกอง
1 พงศ์กษัตริย์ 11,12


(เพื่อแย่งชิงราชบัลลังก์คืนจากพระนางอาธาลิยาห์)แล้วท่าน (เยโฮยาดาปุโรหิต) ก็นำโอรสของพระราชาออกมา สวมมงกุฏให้ และมอบพระโอวาทให้ และเขาทั้งหลายตั้งท่านไว้เป็นกษัตริย์ และได้เจิมท่านและเขาทั้งหลายก็ตบมือ พูดว่า "ขอพระราชา ทรงพระเจริญ"

พระเยซูเจ้า ท่ามกลางธรรมาจารย์
ลูกา 2,41-52


ครั้น (บิดามารดา) หามาได้สามวันแล้วจึงพบพระกุมารอยู่ในพระวิหาร ท่ามกลางพวกอาจารย์เหล่านั้น คนทั้งปวงที่ได้ยินก็ประหลาดใจในสติปัญญาและคำตอบของพระกุมารนั้น พระเยซูเจ้าก็ได้จำเริญขึ้น ในด้านสติปัญญา ให้ด้านร่างกายและเป็นที่ชอบเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าและต่อหน้าคนทั้งปวงด้วย