โยนาห์หลังจากอยู่ในท้องปลาสามวัน เขาเทศน์สอนในเมืองนีนะเวห์
โยนาห์ 1,17;2,10;3,1-2


แล้วพระเจ้าทรงกำหนดให้ปลามหึมาตัวหนึ่งกลืนโยนาห์เข้าไป โยนาห์ก็อยู่ในท้องปลานั้นสามวันสามคืน และพระจ้าตรัสสั่งปลานั้นมันก็สำรอกโยนาห์ออกไว้บนแผ่นดินแห้ง แล้วพระวจนะของพระเจ้ามาถึงโยนาห์เป็นคำรอบสองว่า "จงลุกขึ้น ไปยังนีนะเวห์นครใหญ่ และประกาศข่าวแก่เมืองนั้นตามที่เราบอกเจ้า"

หลังจากสิ้นพระชนม์ในวันที่สาม พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ
มัทธิว 12,39-40 (เทียบลูกา 11,29-30)


พระองค์จะไม่ทรงโปรดให้หมายสำคัญเว้นไว้แต่หมายสำคัญของโยนาห์ ด้วยว่า "โยนาห์ได้อยู่ในท้องปลาสามวันสามคืน" ฉันใด บุตรแห่งมนุษย์จะอยู่ในท้องแผ่นดินสามวันสามคืนฉันนั้น
 
มัทธิว 28,1-10 (เทียบ มาระโก 16,1-8)
เวลาใกล้รุ่ง เช้าวันต้นสัปดาห์ มารีอาชาวมักดาลา มาดูที่อุโมงค์ ฑูตสวรรค์นั้น จึงกล่าวแก่หญิงนั้นว่า "อย่ากลัวเลย เรารู้แล้วว่า พวกเจ้าทั้งหลายมาหาพระเยซูซึ่งถูกตรึงไว้ที่กางเขน พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้ว ตามซึ่งพระองค์ได้ตรัสไว้นั้น"