พระเจ้าทรงรับเอลียาห์ขึ้นสวรรค์
2 พงศ์กษัตริย์ 2,11


ท่านทั้งสอง (เอลียาห์และเอลีซา) ยังเดินพูดกันต่อไป ดูเถิด รถเพลิงคันหนึ่ง และม้าเพลิง ได้แยกเขาทั้งสองออกจากกันและเอลียาห์ได้ขึ้นไปโดยพายุ เข้าสวรรค์

พระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์
มาระโก 16,15-20 (เทียบ ลูกา 24,50-53 : กิจการอัครสาวก 1,9)


พระองค์ตรัสกับเขา (บรรดาอัครสาวก) ว่า "ท่านทั้งหลาย จงออกไปทั่วโลกประกาศข่าวดีให้มนุษย์ทั้งปวง ผู้ที่เชื่อจะถูกตัดสินลงโทษ" เมื่อพระเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้แล้ว พระเจ้าทรงรับพระองค์ขึ้นสู่สวรรค์ ให้ประทับ ณ เบื้องขวา บรรดาศิษย์ก็แยกย้ายกันออกไปเทศนาสั่งสอนทั่วทุกหนแห่ง