หน้าหลักเกี่ยวกับวัดบุคลากรบริการLinks

คุณพ่ออังเยล เปญา  เป็นนักบวชคณะนักบุญเอากุสติน   ท่านเป็นชาวสเปน    ได้สมัครไปเป็น ธรรมทูตอยู่ที่ประเทศเปรูเป็นเวลานานหลายปี  หลังจากเกิดปัญหาหนักเกี่ยวกับเรื่องชีวิตนักบวชซึ่งทำให้ท่านเกือบละทิ้งสังฆภาพ ( ตามที่ท่านเล่าในหนังสือต่างๆที่ท่านเขียน )     แต่ในขณะที่ ท่านกำลังภาวนาอยู่นั้น ท่านได้รับแสงสว่างส่องทางเดินสำหรับชีวิตของท่าน     ท่านได้สมัครเป็นธรรมทูตทำงานที่ประเทศเปรูและทำงานอยู่ที่ประเทศนี้จนถึงปัจจุบัน ช่วงหลังนี้ท่านล้มเจ็บลงจน ทำให้ท่านไม่สามารถปฏิบัติภารกิจแพร่ธรรมและงานอภิบาลของท่านได้  แต่ท่านได้พบกับพันธกิจใหม่ซึ่งเป็นพระพรพิเศษ เป็นพระพรขององค์พระจิตเจ้าจริงๆ  นั่นคือการทำให้นักบวชที่อุทิศ ตนแด่พระเจ้าได้เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ครบครัน งานเขียนมากมายของท่าน    มุ่งสู่การให้การอบรมและ เทศน์เข้าเงียบให้แก่บรรดาภคินี เป็นต้นภคินีที่อยู่ในเขตพรต
 

อารัมภาบท

ชาวเราเจริญชีวิตจมอยู่ในโลกความจริงฝ่ายวัตถุของโลกนี้ จนทำให้เราลืมความเป็นจริงฝ่ายจิตไป ได้อย่างง่ายดาย  มีผู้คนเป็นจำนวนมากในปัจจุบันที่ไม่เชื่อเรื่องเทวดา ทูตสวรรค์ หรือแม้กระทั่ง ข้อความจริงต่างๆของความเชื่อคาทอลิกของเรา    และที่หนักไปกว่านั้นคือ  หลายคนไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าด้วยซ้ำไป ปัญหาคือพวกเขา ไม่เฉพาะแต่ไม่เชื่อในพระเจ้าที่ตามองไม่เห็นเท่านั้น แต่ยัง ปิดตาไม่ยอมมองดูหรือแสวงหาพระองค์อีกด้วย ในทำนองเดียวกัน ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่าเทวดานั้นได้อันตรธานไปแล้วอันเกิดจากความเจริญด้านวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่การขาดความเชื่อของ ผู้คนมากมายในสมัยของเรานี้ต่างหากที่ทำให้พวกเขามองไม่เห็นเทวดา     เราก็ทราบดีว่า การที่ เทวดามีอยู่จริงนั้นเป็นข้อความเชื่อประการหนึ่งของเรา เราจึงต้องยอมรับเพราะว่าความจริงประการ นี้จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง นอกเหนือไปจากนั้น เทวดารักษาตัวยังเป็นเพื่อนของเราที่ไม่อาจจะแยกจากกันได้  และไม่เฉพาะแต่พวกเด็กๆเท่านั้นที่มีอารักขาเทวดา ผู้ใหญ่ที่แข็งแรงก็มีด้วยเช่นกัน เราต้องการความช่วยเหลือของท่านในการเดินทางที่เต็มไปด้วยอันตรายนี้    หนทางที่เต็มไปด้วยการประจญล่อลวง และความยากลำบากที่เราจะต้องพบในชีวิตของเรา

ในหลายประเทศมีรายการอย่างหนึ่งเพื่อให้ความช่วยเหลือฝ่ายจิตที่เรียกกันว่า “ เสียงของเพื่อน ” ถ้าใครมีความรู้สึกว้าเหว่และเหงาหงอยก็สามารถโทรศัพท์ไปที่แห่งนี้ได้    เพื่อรับความบรรเทาใจ แล้วเราจะพบกับความบรรเทาใจและสันติสุขสักเพียงไร  ถ้าเราจะคิดอย่างมั่นใจว่า เรามีเพื่อนที่อยู่ เคียงข้างเราในทุกขณะจิต เพื่อนคนนี้ก็คือเทวดาที่พระเป็นเจ้าประทานมาให้เราเพื่อเฝ้าพิทักษ์เรา

ขออุทิศหนังสือเล่มนี้แก่ทุกคนที่ได้รับการดลใจ  ให้ดำเนินชีวิตไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์ครบครัน และปรารถนาที่จะรู้จักและรักเพื่อนที่ไม่อาจจะแยกจากกันได้นี้ยิ่งวันยิ่งมากขึ้น   เพื่อที่จะซื่อสัตย์และ เอาใจใส่ในชีวิตของ
 

บรรดาเทวดา

เมื่อพูดถึงเทวดาก็ย่อมมีผู้ที่ยิ้มแบบมีเลศนัย    เพื่อจะได้รับรู้ว่า     นั่นเป็นนิยายโบราณหรือเป็นนิทานเล่าสู่เด็กฟังเพื่อกล่อมให้เด็กหลับ และก็ยังมีอีกหลายคนที่เอาไปสัมพันธ์กับสิ่งที่อยู่นอกโลก หรือบางคนปฏิเสธเอาดื้อๆโดยอ้างว่า “ ไม่เคยมีใคร ” ได้เห็น    แต่อย่างไรก็ดีการมีอยู่ของเทวดานั้นเป็นข้อความเชื่อประการหนึ่งของศาสนาคาทอลิกเรา

พระศาสนจักรสอนว่า    “ ความมีอยู่จริงของจิตบริสุทธิ์ที่ไม่มีร่างกายซึ่งพระคัมภีร์เรียกเป็นประจำว่าเทวดา เป็นข้อความจริงของความเชื่อ ” ( คำสอน 328) บรรดาเทวดา “ เป็นผู้รับใช้และผู้ส่งข่าว ของพระเจ้า ” ( คำสอน 329)        “ เทวดาในฐานะที่เป็นจิตล้วนจึงมีสติปัญญาและอำเภอใจ เป็นบุคคลที่ถูกสร้างและไม่รู้จักตาย มีความศักดิ์สิทธิ์ครบครันเหนือกว่าสิ่งสร้างทั้งหลายที่มองเห็นได้ ” ( คำสอน 330)

นักบุญเกรโกรีองค์ใหญ่เรียกท่านว่า “ แพทย์สวรรค์ ” ท่านพูดว่า   “ การมีอยู่ของเทวดาได้รับการยืนยันในแทบทุกหน้าของพระคัมภีร์ ”  พระคัมภีร์เต็มไปด้วยการเข้าเกี่ยวข้องของเทวดาอย่างไม่ ต้องสงสัย เทวดาปิดประตูสวรรค์ ณ แผ่นดิน ( ปฐก .3,24) ปกป้องโลท ( ปฐก .19) ช่วยอักกาและบุตรชายให้รอดตาย ( ปฐก . 21.17)  รั้งมืออับราฮัมไว้ไม่ให้ฆ่าอีซาอักบุตรชาย ( ปฐก . 22,11) นำความช่วยเหลือและความบรรเทาใจมาให้เอลียาห์ (1 พกษ . 19,5)     และอิสยาห์ ( อสย . 6,6) เอเสเคียล ( อสค .40,2) และดาเนียล ( ดนล . 7,16)

ในพันธสัญญาใหม่เราก็พบเทวดาไปเข้าฝันนักบุญโยเซฟ ประกาศการประสูติของพระเยซูเจ้าแก่พวกเด็กเลี้ยงแกะ ปรนนิบัติพระเยซูเจ้าในที่เปลี่ยว       และบรรเทาใจพระองค์ในสวนเกทเสมานี ประกาศการกลับคืนชีพของพระองค์และเป็นพยานในการเสด็จขึ้นสวรรค์ของพระองค์ พระเยซูเจ้า เองก็ตรัสถึงเทวดาหลายครั้ง เช่นในนิทานเปรียบเทียบและในการสั่งสอนของพระองค์ เทวดาช่วย นักบุญเปโตรให้ออกจากคุก ( กจ . 12)   เทวดานำสังฆนุกรฟีลิปให้ไปพบกับชาวเอธิโอเปียบนหนทางไปสู่กาซา ( กจ . 8) ในหนังสือวิวรณ์เราจะพบการยื่นมือเข้ามาเกี่ยวข้องมากมายของเทวดาใน ฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติตามพระบัญชาของพระเจ้า เช่นการลงโทษมนุษย์

จำนวนของเทวดานั้นเหลือคณนา ( ดนล . 7,10 วว . 5,11)   เป็นจิตที่รับใช้พระเจ้าไปช่วยเหลือ มนุษย์ ( ฮบ . 1,14) เป็นการสะท้อนพลังของพระเจ้าเมื่อกล่าวว่า “ พระเจ้าทรงสร้างทูตสวรรค์ของพระองค์ให้เหมือนลมและทรงสร้างผู้รับใช้ของพระองค์ให้เป็นเปลวเพลิง ” ( ฮบ . 1,7 )      ในพิธี กรรมศักดิ์สิทธ์  พระศาสนจักรกำหนดให้มีการสมโภชพิเศษสำหรับอัครเทวดามีคาแอล คาเบรียล และราฟาแอล ในวันที่ 29 กันยายนของทุกปี ฉลองอารักขเทดาในวันที่ 2 ตุลาคมของทุกปี มีบาง คนได้กล่าวถึงเลซีกีแอล อูรีแอล ราฟีเอเล ฯลฯ    แต่เราก็ไม่อาจจะรู้ได้และชื่อของท่านก็ไม่มีความ สำคัญอันใด     ในพระคัมภีร์เราทราบเพียงสามท่านเท่านั้น        อันได้แก่มีคาแอล ( วว . 12,7 ดนล . 10,21)         คาเบรียลได้มาแจ้งข่าวการอวตารให้พระแม่มารีได้ทราบ ( ลก . 8,16)    และราฟาแอลที่นำทางโตบียาห์ในหนังสือโตเบีย

นักบุญมีคาแอลได้รับสมญาว่าอัครเทวดา ในหนังสือวิวรณ       ์เพราะเป็นหัวหน้าของคณะเทวดา นักบุญคาเบรียลและราฟาแอลก็ได้รับสมญาว่าอัครเทดาเช่นกัน   อันเนื่องมาจากความศรัทธาของ บรรดาคริสตชน ความศรัทธาต่อนักบุญมีคาแอลนี้ถือว่าเป็นเรื่องเก่าแก่มากนับตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 มาแล้ว ที่เมืองฟรีเจีย ( เอเชียไมเนอร์ )     ได้มีสักการสถานถวายแด่ท่านแล้ว ในศตวรรษที่ 5 ก็มี อีกแห่งหนึ่งในภาคกลางของอิตาลีบนภูเขาการ์โน ในปี 709   ได้มีการก่อสร้างสักการสถานมหึมาบนภูเขาแซงมิแซลในแคว้นนอร์มัดดีในประเทศฝรั่งเศส

บรรดาเทวดา “ คือดาวประจำรุ่งและ (…) บุตรของพระเจ้า ” ( โยบ 38,7) ฤาษีลุย เดอเลอองอธิบายข้อความตอนนี้ ว่า “ ที่เรียกท่านว่าเป็นดาวประจำรุ่ง    ก็เพราะว่าสติปัญญาของท่านโปร่งใสยิ่งกว่า ดาราเสียอีก เพราะว่ามันฉายแสงแห่งรุ่งอรุณของโลก ” นักบุญเกรโกรีแห่งนิสสาโยงไปถึง “ ถ้าหากว่าพระเจ้าทรงเป็นดวงอาทิตย์ บรรดาเทวดาก็เป็นรังสีแสงแรกๆที่เจิดจ้าที่สุด ”   นักบุญเอากุสตีโน กล่าวว่า “ ท่านเฝ้าดูเราด้วยความรักอันร้อนรน         พวกท่านช่วยเราจนเราสามารถที่ไปถึงประตูสวรรค์ได้ ” ( อธิบาย สดด . 62,6)

ข้าแต่จิตแห่งสวรรค์ เพื่อนของมนุษย์และข้ารับใช้ของพระเจ้า โปรดช่วยข้าพเจ้าในการเดินทางอันยาวนานแห่งชีวิตนี้ จนกว่าจะถึงบ้านแท้ในสวรรค์ด้วยเถิด . อาแมน .

ท่านเป็นเพื่อนของเทวดาหรือเปล่า ?