หน้าหลักเกี่ยวกับวัดบุคลากรบริการLinks

เลขหมายสี่หลัก


1100 บริการข่าวสารข้อมูลของ ทศท บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด ( มหาชน ) ไม่คิดค่าบริการ
1103 ให้บริการข้อมูลข่าวสารการให้<WBR>บริการของบริษัทฯ TT&T อัตราปกติ
1111 บริการข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด ( มหาชน ) อัตราปกติ
1113 ให้บริการข้อมูลเลขหมายโทรศัพท์<WBR>และอื่นๆ บริษัทสามารถ (BUG) นาทีละ 6 บาท
1115 บริการข่าวสารข้อมูลของธนาคาร ธนาคารออมสิน อัตราปกติ
1120 ศูนย์บริการลูกค้า ทศท บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด ( มหาชน ) ไม่คิดค่าบริการ
1123 ให้บริการข้อมูลข่าวสาร กระทรวงคมนาคม สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ไม่คิดค่าบริการ
1125 แจ้งน้ำประปาขัดข้<WBR>องในเขตนครหลวง การประปานครหลวง อัตราปกติ
1128 บริการลูกค้า Hutch อัตราปกติ
1130 ให้ข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า ( Call Center ) การไฟฟ้านครหลวง อัตราปกติ
1133 สอบถามเลขหมายโทรศัพท์ บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด ( มหาชน ) ไม่คิดค่าบริการ
1134 รับแจ้งเบาะแสและให้ความช่<WBR>วยเหลือเด็ก มูลนิธิปวีณา หงสกุล ไม่คิดค่าบริการ
1135 บริการให้ข้อมูลในเรื่องคดี<WBR>เศรษฐกิจ กองบังคับการสืบสวนคดีเศรษฐกิจ อัตราปกติ
1136 รับแจ้งเหตุการทำผิดกฎหมายว่าด้<WBR>วยป่าไม้ กรมตำรวจป่าไม้ อัตราปกติ
1137 แจ้งข้อมูลการจราจร สถานีวิทยุ จส . 100 ไม่คิดค่าบริการ
1139 ให้บริการข่าวกรองทหาร หน่วยข่าวกรองทหาร ไม่คิดค่าบริการ
1140 รับเรื่องร้องทุกข์และข้<WBR>อเสนอแนะมายังศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงบประมาณ อัตราปกติ
1142 PAGING (PACKLINK) บริษัทเปอร์คอมเซอร์วิช จำกัด อัตราปกติ
1143 PAGING (PACKLINK) โดยไม่ผ่าน Operator บริษัทเปอร์คอมเซอร์วิช จำกัด อัตราปกติ
1144 PAGING (PACKLINK) โดยผ่าน Operator บริษัทเปอร์คอมเซอร์วิช จำกัด อัตราปกติ
1149 AIS Corporate Call Center บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส อัตราปกติ
1150 ให้บริการสั่งอาหาร บริษัทเคเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อัตราปกติ
1154 สอบถามเลขหมายโทรศัพท์ธุรกิจ ( สมุดหน้าเหลือง ) บริษัทเทเลอินโฟมีเดีย จำกัด อัตราปกติ
1155 ให้ความช่วยเหลือปลอดภัยในชีวิ<WBR>ตและทรัพย์สินนักท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ไม่คิดค่าบริการ
1156 ให้ข้อมูลและรับผิดข้อคิดเห็<WBR>นเกี่ยวกับ พ . ร . บ . การศึกษาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่<WBR>งชาติ อัตราปกติ
1157 ให้ข้อมูลด้านกฎหมายทั่วไป สำนักงานอัยการสูงสุด อัตราปกติ
1158 ให้ข้อมูลและคำปรึกษางานคดี<WBR>แรงงาน สำนักงานอัยการสูงสุด อัตราปกติ
1159 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานบริ<WBR>การของกรมการกงศุล กรมการกงศุล กระทรวงต่างประเทศ อัตราปกติ
1160 ให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกั<WBR>บการเกษตร โครงการวิทยุเพื่อนเกษตร อัตราปกติ
1164 สอบถามการนำเข้าและส่งออก กรมศุลกากร ( กระทรวงการคลัง ) อัตราปกติ
1165 ให้บริการฮอทไลน์แก้ปั<WBR>ญหายาเสพติด กรมการแพทย์ ( กระทรวงสาธารณสุข ) อัตราปกติ
1166 รับแจ้งปัญหาเกี่ยวกับสินค้าบริ<WBR>โภค คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค อัตราปกติ
1167 ให้แนะนำเผยแพร่และให้คำปรึ<WBR>กษาแก่ประชาชน สภาทนายความ อัตราปกติ
1169 บริการข้อมูลการค้าเร่งด่วนเกี่<WBR>ยวกับการส่งออก กรมส่งเสริมการส่งออก อัตราปกติ
1170 บริการข้อมูลข่าวสารด้<WBR>านการเกษตร บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด ( มหาชน ) อัตราปกติ
1173 บริการข้อมูลรายละเอียดของหน่<WBR>วยงานหรือบริษัทที่ต้องการติดต่<WBR>อ บริษัทเยลโลว์ เพจเจสโฟนเซิร์ซ จำกัด อัตราปกติ
1174 บริการข้อมูลเกี่ยวกับข่<WBR>าวสารยางพารา กรมวิชาการเกษตร อัตราปกติ
1175 บริการข้อมูลผู้ใช้โทรศัพท์เคลื<WBR>่อนที่ของบริษัท AIS บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส อัตราปกติ
1176 TOT SME Call Center บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด ( มหาชน ) ไ