หน้าหลักเกี่ยวกับวัดบุคลากรบริการLinks

วิธีรอดตายจากแผ่นดินไหว

สามเหลี่ยมชีวิต' วิธีรอดตายจากแผ่นดินไหว

FROM DOUG COPP'S ARTICLE ON THE 'TRIANGLE OF LIFE'
จากบทความของดัก คอบบ์ เรื่อง 'สามเหลี่ยมชีวิต'
>
Edited for MAA Safety Committee brief
เรียบเรียงสำหรับการสรุปให้คณะกรรมการด้านความปลอดภัย MAA
>
>
My name is Doug Copp. I am the Rescue Chief and Disaster Manager of the
> American Rescue Team International (ARTI), the world's most experienced
> rescue team. The information in this article will save lives in an
> earthquake.
>
> ผมชื่อ ดัก คอบบ์ ผมเป็นหัวหน้าหน่วยกู้ภัยและผู้จัดการด้านพิบัติภัยของทีมกู้ภัยนานาชาติแห่งสหรัฐฯ ซึ่ง
> เป็นทีมกู้ภัยที่มีประสบการณ์มากที่สุดในโลก ข้อมูลในบทความนี้จะช่วยชีวิตคนในกรณีแผ่นดินไหว
>
>
I have crawled inside 875 collapsed buildings, worked with rescue teams
> from 60 countries, founded rescue teams in several countries, and one of
> the United Nations experts in Disaster Mitigation for two years. I have
> worked at every major disaster in the world since 1985.
>
> ผมเคยคลานเข้าไปในตึกที่ถล่มมา 875 ตึก เคยทำงานกับหน่วยกู้ภัยจาก 60 ประเทศ ก่อตั้งหน่วยกู้ภัย
> ในหลายประเทศ และเป็นเหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านการอพยพผู้คนกรณีเกิดพิบัติภัยขององค์การ
> สหประชาชาติมา 2 ปี ผมได้ทำงานกับพิบัติภัยใหญ่ๆ ในโลกมาตั้งแต่ปี 1985
>
>
In 1996 we made a film, which proved my survival methodology to be correct.
> We collapsed a school and a home with 20 mannequins inside. Ten mannequins
> did 'duck and cover,' and the other ten mannequins used my 'triangle of
> life' survival method. After the simulated earthquake, we crawled through
> the rubble and entered the building to film and document the results. The
> film showed that there would have been zero percent survival for those
> doing duck and cover; and 100 percent survivability for people using my
> method of the 'triangle of life.'
>
> เมื่อปี 1996 เราได้ทำภาพยนต์ขึ้นมาเรื่องหนึ่งซึ่งได้พิสูจน์ว่าวิธีการรักษาชีวิตของผมถูกต้อง เราได้
> ถล่มโรงเรียนและบ้านที่มีหุ่นมนุษย์ 20 ตัวอยู่ภายใน หุ่น 10 ตัว 'มุดและหาที่กำบัง' และอีกสิบตัวใช้วิธี
> การรักษาชีวิตแบบ 'สามเหลี่ยมชีวิต' ของผม หลังจากแผ่นดินไหวทดลอง เราคลานผ่านซากปรักหักพัง
> และเข้าไปในตึกเพื่อถ่ายภาพและเก็บข้อมูลของผลที่ เกิด ในภาพยนต์แสดงให้เห็นว่าอัตราการอยู่รอด
> ของพวกที่มุดและหาที่กำบังคือศูนย์ และโอกาสรอด 100% สำหรับพวกที่ใช้วิธี 'สามเหลี่ยมชีวิต' ของผม
>
>
>
This film has been seen by millions of viewers on television in Turkey and
> the rest of Europe, and it was seen in the USA, Canada and Latin America on
> the TV program.
>
> ภาพยนต์ชุดนี้ได้ผ่านสายตาของผู้ชมโทรทัศน์เป็น ล้านๆ คนในตุรกี และส่วนที่เหลือของยุโรป เคยออก
> อากาศทางโทรทัศน์ในสหรัฐอเมริกา คานาดา
> และลาตินอเมริกา
>
>
The first building I ever crawled inside of was a school in Mexico City
> during the 1985 earthquake. Every child was under its desk. Every child was
> crushed to the thickness of their bones. They could have survived by lying
> down next to their desks in the aisles.
>
> ตึกแห่งแรกที่ผมได้คลานเข้าไปคือโรงเรียนแห่ง หนึ่งในเมืองเม็กซิโกซิตี้ในแผ่นดินไหวปี 1985 เด็กทุก
> คนอยู่ใต้โต๊ะเรียน เด็กทุกคนถูกอัดแบนจนกระดูกแหลก พวกเขาอาจจะมีชีวิตรอดด้วยการนอนราบกับพื้น
> ตรงบริเวณทางเดินข้างๆ โต๊ะเรียนของตัวเอง
>
>
At that time, the children were told to hide under something. Simply
> stated, when buildings collapse, the weight of the ceilings falling upon
> the objects or furniture inside crushes these objects, leaving a space or
> void next to them. This space is what I call the 'triangle of life'. The
> larger the object, the stronger, the less it will compact. The less the
> object compacts, the larger the void, the greater the probability that the
> person who is using this void for safety will not be injured.
>
> ในเวลานั้น เด็กๆ ได้รับคำแนะนำให้หลบใต้อะไรบางอย่าง อธิบายอย่างง่ายๆ เมื่อตึกถล่ม น้ำหนัก
> ของเพดานที่ตกลงมาบนสิ่งของหรือเครื่องเรือนที่อยู่ภายในจะทับทำลายสิ่งของเหล่านั้น เหลือที่ว่างหรือ
> ช่องว่างข้างๆ มัน ที่ว่างเหล่านี้คือสิ่งที่ผมเรียกว่า 'สามเหลี่ยมชีวิต' สิ่งของชิ้นยิ่งใหญ่ ยิ่งแข็งแรง
> โอกาสถูกทับอัดยิ่งน้อย โอกาสที่สิ่งของถูกทับอัดยิ่งน้อย ช่องว่างก็จะยิ่งใหญ่ขึ้น
> โอกาสที่คนที่อาศัยช่องว่างเหล่านั้นหลบภัยจะไม่เป็นอันตรายก็ยิ่งมาก
>
>
The next time you watch collapsed buildings, on television, count the
> 'triangles' you see formed. They are everywhere. It is the most common
> shape.
>
> ครั้งต่อไปที่คุณดูอาคารที่ถล่มในโทรทัศน์ ลองนับ 'สามเหลี่ยม' ที่เกิดขึ้นที่คุณเห็นดู มันทีอยู่เต็มไปหมดทุก
> ที่ เป็นรูปทรงที่เห็นได้มากที่สุดอยู่ทั่วไป
>
>
>
TEN TIPS FOR EARTHQUAKE SAFETY
> สิบวิธีเพื่อความปลอดภัยยามแผ่นดินไหว
>
>
1) Almost everyone who simply 'ducks and covers' when buildings collapse
> are crushed to death. People who get under objects, like desks or cars, are
> crushed.
>
> 1) เกือบทุกคนที่ 'มุดและหาที่กำบัง' เมื่ออาคารถล่มถูกทับอัดจนตาย คนที่เข้าไปอยู่ใต้สิ่งของ อาทิ
> โต๊ะหรือรถยนต์ถูกอัดทับ
>
>
2) Cats, dogs and babies often naturally curl up in the fetal position.
> You should too in an earthquake. It is a natural safety/survival instinct.
> You can survive in a smaller void. Get next to an object, next to a sofa,
> next to a large bulky object that will compress slightly but leave a void
> next to it.
>
> 2) แมว หมา และเด็กทารก โดยธรรมชาติมักจะขดตัวในท่าเหมือนอยู่ในครรภ์มารดา คุณควรทำเช่น
> กันในกรณีแผ่นดินไหว มันเป็นสัญชาติญาณเพื่อความปลอดภัย/รักษาชีวิต คุณสามารถมีชีวิตรอดในช่อง
> ว่างที่เล็กกว่า ไปอยู่ข้างๆ สิ่งของ ข้างเก้าอี้โซฟา ข้างของหนักๆ ชิ้นใหญ่ๆ ที่จะบี้แบนไปบ้างแต่ยัง
> เหลือที่ว่างข้างๆ มันไว้
>
>
3) Wooden buildings are the safest type of construction to be in during an
> earthquake. Wood is flexible and moves with the force of the earthquake. If
> the wooden building does collapse, large survival voids are created. Also,
> the wooden building has less concentrated, crushing weight. Brick buildings
> will break into individual bricks. Bricks will cause many injuries but less
> squashed bodies than concrete slabs.
>
> 3) อาคารไม้เป็นสิ่งก่อสร้างที่ปลอดภัยที่สุดที่จะอยู่ภายในขณะแผ่นดินไหว ไม้มีความยืดหยุ่นและเคลื่อน
> ตัวตามแรงของแผ่นดินไหว ถ้าอาคารไม้จะถล่มจะเกิดช่องว่างขนาดใหญ่เพื่อช่วยชีวิต และอาคารไม้
> ยังมีน้ำหนักทับทำลายที่เป็นอันตรายน้อยกว่า อาคารอิฐจะแตกพังเป็นก้อนอิฐมากมาย ก้อนอิฐเหล่านี้
> เป็นสาเหตุของการบาดเจ็บ แต่จะทับอัดร่างกายน้อยกว่าแผ่นคอนกรีต
>
>
4) If you are in bed during the night and an earthquake occurs, simply roll
>
> off the bed. A safe void will exist around the bed. Hotels can achieve a
> much greater survival rate in earthquakes, simply by posting a sign on the
> back of the door of every room telling occupants to lie down on the
> floor, next to the bottom of the bed during an earthquake.
>
> 4) หากคุณกำลังนอนอยู่บนเตียงตอนกลางคืนและเกิดแผ่นดินไหว เพียงกลิ้งลงจากเตียง ช่องว่างที่
> ปลอดภัยจะเกิดรอบๆ เตียง โรงแรมจะสามารถเพิ่มอัตราผู้รอดชีวิตจากแผ่นดินไหวได้ โดยเพียงติด
> ป้ายหลังประตูในทุกห้องพักบอกให้ผู้เข้าพักนอนราบกับพื้นข้างๆ ขาเตียงระหว่างแผ่นดินไหว
>
>
5) If an earthquake happens and you cannot easily escape by getting out the
> door or window, then lie down and curl up in the fetal position next to a
> sofa, or large chair.
>
> 5) หากมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นและคุณไม่สามารถหนี้ออกมาง่ายๆ ทางประตูหรือหน้าต่าง ก็ให้นอนราบและ
> ขดตัวในท่าทารกในครรภ์ข้างๆ เก้าอี้โซฟาหรือเก้าอี้ตัวใหญ่ๆ
>
>
6) Almost everyone who gets under a doorway when buildings collapse is
> killed. How ? If you stand under a doorway and the doorjamb falls forward
> or backward you will be crushed by the ceiling above. If the doorjamb falls
> sideways you will be cut in half by the doorway. In either case, you will
> be killed!
>
> 6) เกือบทุกคนที่อยู่ตรงช่องประตูตอนตึกถล่มไม่รอด เพราะอะไร? หากคุณยืนอยู่ตรงช่องประตูและวง
> กบประตูล้มไปข้างหน้าหรือข้างหลัง คุณจะโดนเพดานด้านบนตกลงมาทับ หากวงกบประตูล้มออกด้านข้าง
> คุณจะถูกตัดเป็นสองท่อนโดยช่องประตู ไม่ว่ากรณีไหน คุณไม่รอดทั้งนั้น!
>
>
7) Never go to the stairs. The stairs have a different 'moment of
> frequency' (they swing separately from the main part of the building).The
> stairs and remainder of the building continuously bump into each other
> until structural failure of the stairs takes place. The people who get on
> stairs before they fail are chopped up by the stair treads - horribly
> mutilated. Even if the building doesn't collapse, stay away from the
> stairs. The stairs are a likely part of the building to be damaged. Even if
>
> the earthquake does not collapse the stairs, they may collapse later when
> overloaded by fleeing people. They should always be checked for safety,
> even when the rest of the building is not damaged.
>
> 7) อย่าใช้บันไดเด็ดขาด บันไดมี 'ช่วงการเคลื่อนตัว' ที่แตกต่างไป
> (บันไดจะมีการแกว่งแยกจากตัวอาคาร) บันไดและส่วนที่เหลือของตัวอาคารจะชนกระแทกกันอย่างต่อ
> เนื่อง
> จนเกิดปัญหากับโครงสร้างของบันได
> คนที่อยู่บนบันไดก่อนที่บันไดจะถล่มถูกตัดเป็นชิ้นโดยชั้น
> บันได--ถูกแยกส่วนอย่างน่าสยดสยอง ถึงอาคารจะไม่ถล่มก็ควรอยู่ห่างบันไดไว้ บันไดเป็นส่วนของ
> อาคารที่มีโอกาสถูกทำให้เสียหาย ถึงแม้แผ่นดินไหวจะไม่ได้ทำให้บันไดถล่ม มันอาจถล่มในเวลาต่อมา
> เมื่อรับน้ำหนักมากเกินไปจากคนที่กำลังหนี มันควรได้รับการตรวจสอบความปลอดภัยเสมอ ถึงแม้ส่วนที่
> เหลือของอาคารจะไม่ได้รับความเสียหายก็ตาม
>
>
8) Get near the Outer Walls Of Buildings or Outside Of Them if possible.
> It is much better to be near the outside of the building rather than
> the interior. The farther inside you are from the outside perimeter of the
> building the greater the probability that your escape route will be
> blocked.
>
> 8) ไปอยู่ใกล้กำแพงด้านนอกของอาคารหรือออกจากอาคารถ้าเป็นไปได้ จะเป็นการดีกว่ามากที่จะอยู่
> ใกล้ส่วนนอกของอาคารมากกว่าจะอยู่ที่ส่วนในของอาคาร คุณยิ่งอยู่ลึกเข้าไปหรือไกลจากบริเวณภาย
> นอกของอาคารมากเท่าไหร่ โอกาสที่ทางหนี้ของคุณจะถูกปิดกั้นยิ่งมีมาก
>
>
9) People inside of their vehicles are crushed when the road above falls in
>
> an earthquake and crushes their vehicles; which is exactly what happened
> with the slabs between the decks of the Nimitz Freeway. The victims of the
> San Francisco earthquake all stayed inside of their vehicles. They were all
> killed. They could have easily survived by getting out and sitting or lying
> next to their vehicles. Everyone killed would have survived if they had
> been able to get out of their cars and sit or
> lie next to them. All the crushed cars had voids 3 feet high next to them,
> except for the cars that had columns fall directly across them.
>
> 9) คนที่อยู่ภายในรถยนต์ถูกทับอัดเมื่อถนนด้านบนตกลงมาเพราะแผ่นดินไหวและทับรถ ของพวกเขา นี้
> เป็น สิ่งที่เกิดขึ้นกับแผ่นคอนกรีตระหว่างชั้นของถนนหลวงนิมิทซ์ ผู้เคราะห์ร้ายทั้งหมดจากแผ่นดินไหวที่
> ซานฟรานซิสโกอยู่ในรถของตัวเอง พวกเขาตายทั้งหมด พวกเขาสามารถมีชีวิตรอดได้ง่ายๆ ด้วยการ
> ออกจากรถและนั่งหรือนอนราบอยู่ข้างๆ รถตัวเอง คนที่ตายทุกคนอาจรอดได้ถ้าพวกเขาสามารถออกจาก
> รถ
> และนั่งหรือนอนราบอยู่ข้างรถตัวเอง รถที่ถูกทับอัดทุกคันมีช่องว่างสูง 3 ฟุตอยู่ข้างๆ ยกเว้นรถที่ถูกเสา
> คานตกทับกลางคันรถ
>
>
10) I discovered, while crawling inside of collapsed newspaper offices and
> other offices with a lot of paper, that paper does not compact. Large
> voids are found surrounding stacks of paper.
>
> 10) ผมค้นพบ--ขณะที่คลานเข้าไปในซากสำนักงานหนังสือพิมพ์และสำนักงานอื่นที่มีกระดาษจำนวน
> มาก--ว่ากระดาษไม่อัดตัว จะพบช่องว่างขนาดใหญ่รอบๆ กองกระดาษที่เรียงทับซ้อนกัน
>
>
>
Spread the word and save someone's life.
> กระจายข้อมูลนี้และช่วยชีวิตคนบางคน