คณะกรรมการสภาอภิบาลสมัยที่ 10
กรกฏาคม 2549-มิถุนายน 2552

คุณสธน นิทัศนจารุกุล
ผู้อำนวยการสภาฯ

คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล
รองผู้อำนวยการ อันดับ 1

คุณอังสนา ศิริจรรยากุล
รองผู้อำนวยการ อันดับ 2

คุณชาญ อารีธรรมศิริกุล
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

คุณเวโรจน์ ลออวรเกียรติ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กรรมการ
และตัวแทนคณะนักขับร้องจีน

คุณศศิลิยา ประเสริฐศิริสุข
เลขานุการ อันดับ 1

คุณอุบลรัตน์ อัศวดิลกฤทธิ์
เลขานุการ อันดับ 2
และฝ่ายประชาสัมพันธ์

คุณปริยะวัณณ์ โรจนะมารีวงศ์
เหรัญญิก อันดับ 1
และฝ่ายดูแลศาลาปีติมหาการุญ

คุณรรินทิพย์ ยารสเอก
เหรัญญิก อันดับ 2

คุณจุฬา เอี่ยมเกรียงไกร
กรรมการ ตัวแทนคณะคูร์ซิลโล
และฝ่ายอภิบาลกระแสเรียก

คุณจินตนา คงกิตติกุล
กรรมการ ตัวแทนคณะเทเรเซียน และฝ่ายพิธีกรรม

คุณอานนท์ โรจนะมารีวงศ์
กรรมการ
ตัวแทนคณะนักขับร้องไทย

คุณเฮี่ยวเถียง แซ่ลิ้ม
กรรมการ
ตัวแทนคณะพลมารีจีน

คุณลดารัตน์ ศิริจรรยากุล
กรรมการ
ตัวแทนคณะพลมารีไทย

คุณนารี ศิริยงวัฒนา
กรรมการ
ตัวแทนคณะวินเซนเดอปอล

คุณน้อย ชัยพรแก้ว
กรรมการ

คุณบุษนี แซ่จู
กรรมการ

คุณปริญดา อมรสิริสสมบูรณ์
กรรมการ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

คุณสมชาย รัชตระกูล
กรรมการ
ฝ่ายปฏิคม

คุณสมศักดิ์ ลิ้มสุธาโภชน์
กรรมการ
ฝ่ายปฏิคม

คุณสุวัฒน์ พึ่งพระจิตร
กรรมการ
ฝ่ายปฏิคม