คณะกรรมการสภาอภิบาลสมัยที่ 10
กรกฏาคม 2549-มิถุนายน 2552

คุณสธน นิทัศนจารุกุล
ผู้อำนวยการสภาฯ