คณะกรรมการสภาอภิบาลสมัยที่ 10
กรกฏาคม 2549-มิถุนายน 2552

คุณสธน นิทัศนจารุกุล
ผู้อำนวยการสภาฯ

คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล
รองผู้อำนวยการ อันดับ 1

คุณอังสนา ศิริจรรยากุล
รองผู้อำนวยการ อันดับ 2

คุณชาญ อารีธรรมศิริกุล
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

คุณเวโรจน์ ลออวรเกียรติ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กรรมการ
และตัวแทนคณะนักขับร้องจีน

คุณศศิลิยา ประเสริฐศิริสุข
เลขานุการ อันดับ 1

คุณอุบลรัตน์ อัศวดิลกฤทธิ์
เลขานุการ อันดับ 2
และฝ่ายประชาสัมพันธ์

คุณปริยะวัณณ์ โรจนะมารีวงศ์
เหรัญญิก อันดับ 1
และฝ่ายดูแลศาลาปีติมหาการุญ

คุณรรินทิพย์ ยารสเอก
เหรัญญิก อันดับ 2