เจ้าอาวาส

ชื่อ - สกุล

บาทหลวงเปโตร สุรสิทธิ์ ชุมศรีพันธุ์

วันเดือนปีบวช

7 มิถุนายน 1981

ตำแหน่ง

เจ้าอาวาสวัดแม่พระลูกประคำ (กาลหว่าร์)

ที่อยู่

วัดแม่พระลูกประคำ (กาลหว่าร์)

 

1318 ซ.วานิช 2 ถ.โยธา แขวงตลาดน้อย
เขตสัมพันธวงศ์ จ. กรุงเทพฯ 10100

เบอร์โทรศัพท์

์02-266-4849, 02-236-2727

เบอร์โทรสาร

02-266-4276

E- mail

surasit@catholic.or.th

ประวัติ
คุณพ่อสุรสิทธิ์ ชุ่มศรีพันธุ์
สัตบุรุษ วัดราฟาแอล ปากน้ำ
เกิดวันที่ 13 ธันวาคม 1954

การศึกษา
- ปี ค.ศ. 1961 - 1969 เรียนที่โรงเรียนราฟาแอล ปากน้ำ ตั้งแต่ชั้นเตรียมประถม ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
- ปี ค.ศ. 1969 - 1973 เรียนที่โรงเรียน ยอแซฟ อุปถัมภ์ สามพราน ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
- ปี ค.ศ. 1973 - 1975 เป็นครูเณรที่สามเณราลัย นักบุญยอแซฟ  สามพราน เป็นเวลา 2 ปี
- ปี ค.ศ. 1975- 1981 เรียนที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน จบปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาปรัชญา
                                 และศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาเทววิทยา
- ปี ค.ศ. 1983 - 1986 เรียนที่ Collegio S Ansiiino Rme จบปริญญาโท สาขาเทววิทยา ด้านศีลศักดิ์สิทธิ์

 การบวช
- สมัครเข้าบ้านเณร พฤษภาคม ค.ศ. 1969
- ได้บวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 7 มิถุนายน ค.ศ. 1981
ที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม
โดยพระอัครสังฆราช ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

การปฏิบัติงาน
หน้าที่ประจำ
10 พ.ค. 1981 - 8 เม.ย. 1983 ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
8 เม.ย.  1983  - 13 พ.ค. 1986 ศึกษาต่อปริญญาโท ที่กรุงโรม  ที่ประเทศอิตาลี วิชาศีลศักดิ์สิทธิ์
13 พ.ค.  1986    - 11 พ.ค. 1987  รักษาการณ์แทนเจ้าอาวาส วัดพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง
13 พ.ค.  1986  - 11 พ.ค. 1987  รักษาการณ์แทนเจ้าอาวาส วัดนักบุญอันเดร บางภาษี
11 พ.ค. 1987 - 6 พ.ค. 1991 เจ้าอาวาสวัดแม่พระสกลสงเคราะห์ บางบัวทอง
6 พ.ค. 1991 - 15 พ.ค. 1992 ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
15 พ.ค. 1992 - 5 พ.ค. 1996 อธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
1 พ.ค. 1994 - 5  พ.ค. 1996 ผู้ดูแลสุสานอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ( ที่สามพราน )
5  พ.ค. 1996 - 2 พ.ค.1999  ช่วยงานสัีงฆมณฑลเชียงใหม่
2 มิ.ย. 1996 - 2 พ.ค.1999 เจ้าอาวาสวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ เมืองพาน เชียงราย
2 พ.ค.1999 - 10 พ.ค. 2004  เจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน
10 พ.ค. 2004 เจ้าอาวาสวัดแม่พระลูกประคำ ( กาลหว่าร์ )


หน้าที่พิเศษ
6 พ.ค. 2001  อาจารย์พิเศษวิทยาลัยแสงธรรม สามพราน

ปัจจุบัน วัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์

 

 

 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

ชื่อ - สกุล

บาทหลวง มาร์ิติน อนุศักดิ์ กิจบำรุง

วันเดือนปีบวช

26 พฤษภาคม 1996

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระลูกประคำ (กาลหว่าร์)

ที่อยู่

วัดแม่พระลูกประคำ (กาลหว่าร์)

 

1318 ซ.วานิช 2 ถ.โยธา แขวงตลาดน้อย
เขตสัมพันธวงศ์ จ. กรุงเทพฯ 10100

เบอร์โทรศัพท์

์02-266-4849, 02-236-2727

เบอร์โทรสาร

02-266-4276

E- mail

anusak@catholic.or.th

ประวัติ
คุณพ่อ อนุศักดิ์ กิจบำรุง
สัตบุรุษ วัดนักบุญเปโตร สามพราน
เกิดวันที่ 9 พฤศจิกายน 1967

การศึกษา
พ.ศ. 2523 สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีี่ที่ 6 เรียนโรงเรียน ยอแซฟ อุปถัมภ์ สามพราน นครปฐม
พ.ศ. 2534 สำเร็จปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม
พ.ศ. 2551 สำเร็จปริญญาโท ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การปฏิบัติงาน
ปัจจุบัน วัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์

 

 

 

 

อธิการิณี

ซิสเตอร์ผู้ช่วย

ชื่อ - สกุล

ซิสเตอร์ มารีอา มาลี เอี่ยวศิริ

สัตบุรุษ

วัดนักบุญเทเรซา  หนองจอก กรุงเทพฯ

เข้าอาราม

20 เมษายน 1972

ปฏิญาณครั้งแรก

30 เมษายน 1977

ปฏิญาณตลอดชีพ

18 เมษายน 1983

ฉลอง 25 ปี

6  เมษายน 2002

ตำแหน่ง

อธิการิณี วัดแม่พระลูกประคำ (กาลหว่าร์)

ที่อยู่

วัดแม่พระลูกประคำ (กาลหว่าร์)

 

1318 ซ.วานิช 2 ถ.โยธา แขวงตลาดน้อย
เขตสัมพันธวงศ์ จ. กรุงเทพฯ 10100

เบอร์โทรศัพท์

์02-266-4849, 02-236-2727

เบอร์โทรสาร

02-266-4276

 

 

ชื่อ - สกุล

ซิสเตอร์ แบร์นาแด๊ด วนิดา  เดโชชัยไกวัล

สัตบุรุษ

วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์  แม่ปอน

เข้าอาราม

-

ปฏิญาณครั้งแรก

20 เมษายน 2007

ตำแหน่ง

ซิสเตอร์ผู้ช่วย วัดแม่พระลูกประคำ (กาลหว่าร์)

ที่อยู่

วัดแม่พระลูกประคำ (กาลหว่าร์)

 

1318 ซ.วานิช 2 ถ.โยธา แขวงตลาดน้อย
เขตสัมพันธวงศ์ จ. กรุงเทพฯ 10100

เบอร์โทรศัพท์

์02-266-4849, 02-236-2727

เบอร์โทรสาร

02-266-4276