การสอนคำสอน

1. คำสอนผู้ใหญ่ที่เตรียมตัวรับศีลล้างบาป

      ระยะเวลาเรียน ประมาณ 1 ปี

        ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – เดือนเมษายน

      ติดต่อสมั