การสอนคำสอน

1. คำสอนผู้ใหญ่ที่เตรียมตัวรับศีลล้างบาป

   ระยะเวลาเรียน ประมาณ 1 ปี

    ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – เดือนเมษายน

   ติดต่อสมัคร เดือนพฤษภาคม

    เวลาเรียน: สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

    วันอาทิตย์ เวลา 10.00 น. – 12.00 น.

   สถานที่เรียน: อาสนวิหารอัสสัมชัญ

    เพื่อร่วมเรียนพร้อมกับผู้สมัครอื่นโดยมีพระสงฆ์และคณะครูคำสอนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพเป็นผู้ดำเนินการสอนให้อย่างเป็นระบบ

   หมายเหตุ:

   • ในกรณีที่ไม่มีความสะดวกที่จะเรียนตามวันและเวลาที่กำหนดไว้นี้ สามารถปรึกษากับพระสงฆ์ประจำวัดได้ เพื่อจัดเวลาตามความเหมาะสม
   • ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ นอกเหนือจากการเดินทางที่ต้องรับผิดชอบเอง และค่าหนังสือตามควร
   •  

2. คำสอนนักเรียนที่ไม่ได้เรียนในโรงเรียนคาทอลิก

ก.โปรแกรมไป-กลับ

  ระยะเวลาเรียน

   ประมาณ 1 เดือน
   ราวเดือนเมษายน ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน

  ติดต่อสมัคร ราวเดือนมีนาคม

   เวลาเรียน: วันจันทร์ – วันศุกร์
   เวลา 08.30 น. – 15.00 น.

  สถานที่เรียน: วัดเซนต์หลุยส์

   • เพื่อร่วมเรียนกับนักเรียนอื่น ๆ ให้มีจำนวนเพียงพออย่างเหมาะสม เนื่องจากจำนวนนักเรียนจากวัดกาลหว่าร์เองมีค่อนข้างน้อย
   • การเดินทาง: หากผู้ปกครองไม่สะดวกที่จะรับ-ส่งนักเรียน     วัดกาลหว่าร์จัดรถรับ-ส่งนักเรียนให้ โดยมีครูคำสอนควบคุม

  หมายเหตุ: -ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ
   

ข.โปรแกรมเข้าค่ายคำสอน

  ระยะเวลาเรียน: 1 เดือน

   • ราวเดือนเมษายน ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน
   • รับสมัครนักเรียน อายุ 8-15 ปี
   • เพื่อเตรียมรับศีลมหาสนิทครั้งแรก ศีลกำลังและรื้อฟื้นคำสัญญาศีลล้างบาป (ศีลสง่า)

  ติดต่อสมัคร เดือนมีนาคม

   เวลาเรียน:ทุกวันตลอดเวลาเข้าค่าย

  สถานที่: บ้านสวนยอแซฟ สามพราน

   (อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
   ค่าใช้จ่าย: 3,000 -4,000 บาท ตามอายุของนักเรียน

  หมายเหตุ:

   หากผู้ปกครองมีความลำบากในเรื่องค่าใช้จ่าย สามารถปรึกษากับเจ้าอาวาสหรือพระสงฆ์ได้ เพราะวัดยินดีจะสนับสนุนอย่างเต็มที่