ศีลอภัยบาป

พระสงฆ์รอโปรดศีลอภัยบาปตั้งแต่ 10 นาที ก่อนมิสซา

  มิสซาวันเสาร์

   เวลา 19.30 น.

  มิสซาวันอาทิตย์

  เวลา 08.00 น.
  เวลา 10.00 น.
  เวลา 19.30 น.

หากสัตบุรุษประสงค์จะรับศีลอภัยบาป นอกเหนือจากเวลาที่กำหนดนี้
สามารถร้องขอต่อพระสงฆ์ได้ ก่อนมิสซา 10 นาที