ประวัติวัด
  คู่มือกระจกสี 
  รูปพระศพ
  รูปแม่พระองค์อุปถัมภ์ของวัด
  รูปแม่พระประจำวัด
  พระแท่น
  บรรณฐาน
  สถาปัตยกรรม
  อักษรบนผนังและเพดาน
  รูปปั้นนักบุญองค์ต่างๆ
  แผนที่

  คณะสงฆ์ - นักบวช
  ลำดับเจ้าอาวาส
  คณะกรรมการสภาอภิบาล
  คณะกิจกรรมต่าง ๆ
  ติดต่อเรา 
 


 

แบบที่ 1
ไม่มีเสียงนำ

แบบที่ 2
ตามจดหมายนักบุญเปาโล

แบบที่ 3
มีเสียงนำ

 

 

  • แบบลงข้อมูลครอบครัว

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯทอดพระเนตร
ณ วัดแม่พระลูกประคำ(กาลหว่าร์)
วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556

  • อ่านสารวัดย้อนหลัง
     

 

 ล้างบาป

 

 แต่งงาน

 

 ศาลาสวดศพ

 

 ศีลอภัยบาป

 

อวยพรศีลมหาสนิท

 

ตารางเวลามิสซา

 

นพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์

 

 สอนคำสอน

 

โรงเรียนกุหลาบวิทยา

 

 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

อาสนวิหารอัสสัมชัญ

 

อุดมสาส์น

 

วัดต่าง ๆ

 

ห้องเอกสาร

 

วาติกัน

 

องค์กรต่างๆในเครือคาทอลิก

 

แนวตลก

 

แนวข้อคิด

 

ความรัก

 

ควา่มตาย

 

 

 

Road to the  conclave

 

 

พระคาร์ดินัลไทยไปเลือกตั้งพระสันตะปาปา

 

โรมานครอมตะ

 

แม่พระประจักษ์ที่โลส์์(Laus)

 

สักการะสถาน Divino Amore

 

  ดูทั้งหมด