น้ำมหาวินาศ

น้ำให้ชีวิต

นาธันแจ้งแผนการของ
พระเป็นเจ้าแก่กษัตริย์ดาวิด

เทวดาคาเบรียลแจ้งแผนการ
ของพระเป็นเจ้าแก่
พระนางมารีอา

พระนางมารีอาเสด็จเยี่ยม
นางเอลีซาเบธ

นางซาราห์จะตั้งครรภ์

พระเยซูเจ้าทรงบังเกิด
ในถ้ำเลี้ยงสัตว์

ปราชญ์สามองค์
นมัสการพระกุมาร

อับราฮัมถวายบุตรชาย
เป็นบูชาแด่พระเจ้า

แม่พระและนักบุญยอแซฟ
ถวายพระกุมารในพระวิหาร

เยโฮยาดา ปุโรหิต แสดงโอรส
ของพระราชาต่อนายทัพนายกอง

พระเยซูเจ้า
ท่ามกลางธรรมาจารย์