น้ำมหาวินาศ

น้ำให้ชีวิต

นาธันแจ้งแผนการของ
พระเป็นเจ้าแก่กษัตริย์ดาวิด

เทวดาคาเบรียลแจ้งแผนการ
ของพระเป็นเจ้าแก่
พระนางมารีอา

พระนางมารีอาเสด็จเยี่ยม
นางเอลีซาเบธ

นางซาราห์จะตั้งครรภ์

พระเยซูเจ้าทรงบังเกิด
ในถ้ำเลี้ยงสัตว์

ปราชญ์สามองค์
นมัสการพระกุมาร

อับราฮัมถวายบุตรชาย
เป็นบูชาแด่พระเจ้า

แม่พระและนักบุญยอแซฟ
ถวายพระกุมารในพระวิหาร

เยโฮยาดา ปุโรหิต แสดงโอรส
ของพระราชาต่อนายทัพนายกอง

พระเยซูเจ้า
ท่ามกลางธรรมาจารย์

โยนาห์หลังจากอยู่ในท้องปลาสาม
วัน เขาเทศน์สอนในเมืองนีนะเวห์

หลังจากสิ้นพระชนม์
ในวันที่สามพระเยซูเจ้าทรง
กลับคืนพระชนมชีพ

พระเจ้าทรงรับเอลียาห์ขึ้นสวรรค์

พระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์

พระนางมารีอารับเกียรติ
ยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

ความตายของพระนางมารีอา

พระจิตเจ้าเสด็จลงมา

การปกมือเพื่อประทานพระจิตเจ้า

พระเยซูเจ้าทรงถูกตรึงกางเขน

โมเสสยกงูขึ้นในถิ่นทุรกันดาร

พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขนเพื่อ
มอบพระองค์เป็นบูชาแด่พระบิดา

อิสอัคแบกฟืนเพื่อมอบตนเอง
เป็นบูชาแด่พระเจ้า

พระเยซูเจ้าทรงถูกสบประมาท เยาะเย้ย

พระเยซูเจ้าทรงถูกเฆี่ยนตี
และทรมาน

คาอินทำร้ายแลุะ
ฆ่าอาแบลน้องชาย

พระเยซูเจ้าทรงเป็นทุกข์
ในสวนเกทเสมนี

นางฮาการ์เป็นทุกข์
ในถิ่นกันดาร

ศีลเจิมคนป่วย

นักบุญโอดีโล แห่งคลูนี

นักบุญบาร์โธโลมิว

นักบุญยากอบ องค์เล็ก

นักบุญมัทธิว

นักบุญฟิลิป

นักบุญอันดรูว์

นักบุญเปโตร

นักบุญเปาโล

นักบุญยอห์น

นักบุญยากอบ องค์ใหญ่

นักบุญโธมัส

นักบุญซีโมน

นักบุญยูดา ธัดเดอัส

ความตายของนักบุญยอแซฟ

พระเยซูเจ้าประจักษ์ต่อ
ท่านนักบุญมาการิตา
มารีอา อาลาก๊อก